Algemene informatie

Beroepsvereniging

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging F.A.G.T., Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten en de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Deze instanties waarborgen de kwaliteit van mijn praktijk door een beroepsopleiding en medische basiskennis op HBO-niveau te eisen en bijscholingen op dat gebied, maar ook door zaken als klachtafhandeling goed te regelen.

Algemene voorwaarden

Praktijk Treasure staat achter de manier waarop de therapie wordt vormgegeven. Eerlijkheid en openheid vind ik daarin belangrijk, zowel van mij als van de cliënt. Daarom heeft Praktijk Treasure de volgende huisregels:

 • Je kunt de behandeling betalen met PIN of contant – dan graag gepast. Overmaken is ook mogelijk, maar hiervoor wordt 4,- administratiekosten in rekening gebracht. Je krijgt een factuur mee en ik mail je later een pdf. Met deze pdf kun je de vergoeding via de ziektekostenverzekeraar regelen.
 • Ik reserveer tijd voor jou. Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren zal de behandeling toch in rekening worden gebracht.
 • Ik stel geen diagnose, maar ga samen met jou op zoek naar een aanvullende behandeling die naast jouw eventuele reguliere behandeling toegepast kan worden. Verandering van inname of dosering van eventuele medicijnen kan alleen in overleg met je arts worden gedaan.
 • Voor de behandeling ga ik uit van de informatie die jij me verstrekt, tijdens de anamnese en vervolgbehandelingen. Je bent dan ook zelf verantwoordelijkheid voor de volledigheid en juistheid van deze informatie.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van je persoonlijke bezittingen in en om mijn praktijk.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Ik ga dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens. Ook zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Je hebt recht op inzage in en correctie van je gegevens. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na jouw expliciete vraag en toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling kinesiologie’
 • De kosten van het consult en eventuele middelen.

De gegevens op de (zorg)nota  blijven 7 jaar bewaard i.v.m. de bewaarplicht van de belastingdienst.

Klachten

Als therapeut ga ik heel integer en professioneel om met mijn klanten en mijn vak. Het zou kunnen zijn, dat je hier niet helemaal tevreden over bent. Neem dan eerst contact op met mij en dan proberen we samen tot een oplossing te komen. Voor de wet WWKGZ ben ik via de FAGT aangesloten bij www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie. Komen we er samen niet uit, dan kun je de stappen volgen bij Quasir.

Quasirlogo_small
Zorggeschillogo_small